fbpx

Privacy Statement

Dorigo-Rosbag verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Dorigo-Rosbag.

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten we daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

1.2 Van wie verwerkt Dorigo-Rosbag persoonsgegevens?
Dorigo-Rosbag verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Medewerkers & vrijwilligers van de bij Dorigo-Rosbag aangesloten organisatieonderdelen
  • Klanten van Dorigo-Rosbag
  • Mensen die interesse tonen in een producten en diensten van Dorigo-Rosbag
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

1.3 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van Dorigo-Rosbag verwerken persoonsgegevens in de administratieve applicatie van Dorigo-Rosbag en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klantsysteem. De organisatie(s) waarvan u lid bent of een relatie mee hebt, verwerken uw persoonsgegevens.

1.4 Waarvoor verwerkt Dorigo-Rosbag persoonsgegevens?
Als u voor ons werkt of met ons werkt hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als klant, zorg dragen voor de dienstverlening en u betalen voor geleverde diensten. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Wilt u niet benaderd worden? Dan kunt u dit aangeven door ons een e-mail te sturen op info@Dorigo-Rosbag.nl. Natuurlijk kunt u ons ook bellen, dan zorgen wij voor het uitschrijven.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering, statistische analyses enzovoorts.

1.5 Verwerkt Dorigo-Rosbag ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Dorigo-Rosbag controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

1.6 Hoe gaat Dorigo-Rosbag met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik.

1.7 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Medewerkers die handelingen of taken voor je moeten verrichten en u daarvan op de hoogte moeten houden kunnen bij uw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen de administratie en de systeembeheerders bij uw persoonsgegevens. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

1.8 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw overeenkomst worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals gebruikersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor wet- en regelgeving noodzakelijk gegevens een bepaalde periode (7 jaar) te bewaren.

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dorigo-Rosbag gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

1.9 Kan ik zien welke gegevens Dorigo-Rosbag van mij verwerkt?
Ja, Dorigo-Rosbag kan je volledig inzage geven in de gegevens welke ze voor u verwerkt.

1.10 Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Dorigo-Rosbag kunt u terecht bij Dorigo-Rosbag. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met Dorigo-Rosbag via info@Dorigo-Rosbag.nl.

1.11 OPT-OUT
Van alle ongevraagde informatie die we u toesturen kunt u aangeven dat u deze informatie niet meer wilt ontvangen.

1.12 Wijzigingen privacybeleid
Dorigo-Rosbag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de diensten van Dorigo-Rosbag te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen.